top of page

EP10: ความถี่ที่มาของปัญหา: 30,40,50 Hz (Fundamental)

ความถี่ที่มาของปัญหา: 30,40,50 Hz (Fundamental)

การที่จะแก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพเสียงในห้องฟังเพลง(Listening room)หรือห้องดูหนัง(Cinema room) สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ ตรวจวัดและแก้ไขคือช่วงความถี่ต่ำ 30Hz, 40Hz, 50Hz ทั้งนี้เพราะช่วงความถี่ทั้งสามนั้นจะเป็นผลพ่วงของปัญหาช่วงความถี่อื่นๆที่ตามมา หากเราแก้ไขปัญหา ช่วงความถี่ต่ำทั้ง 3 ได้ความถี่อื่นก็จะดีไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาอาจทำได้โดย

- การกำหนดขนาดและสัดส่วนของห้องเหมาะสมถูกต้องเป็นอันดับแรก

- หรือแก้ปัญหาโดยใช้วัสดุที่เป็น Acoustic treatment ที่เหมาะสมกับปัญหาที่ช่วงความถี่นั้น

- โดยเราใช้เครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์ง่ายๆพวก RTA: Real Time Analyser มาทำการตรวจวัดปัญหาควาทถี่ในห้องนั้นๆ

เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่า ทำไมเมื่อเราแก้ปัญหา amplitude (peak & dip) ของความถี่ทั้งสาม 30Hz, 40Hz, 50Hz จะส่งผลให้ปัญหาช่วงความถี่อื่นๆจะลดลงทั้งนี้เพราะ ทั้งสามความถี่หลัก ความถี่ตามมาที่ Harmony กันจะเป็นตามตารางด้านล่าง ซึ่งจะครอบคลุมช่วงความถี่เสียงกลางไว้ด้วย ดังนั้นนอกจากหากแก้ปัญหาความถี่ต่ำได้แล้ว เสียงกลางก็จะดีตามไปด้วย

Freq. in Hertz

30-60-90-120-150-180-210 Hz.

40-80-120-160-200-240-280 Hz.

50-100-150-200-250- 300-350 Hz.

Call 

081-869-8200

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page