top of page

EP21: Performance Goals of Home Theater Audio System

เมื่อเรามีห้องชมภาพยนต์ อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกติดตั้งเรียบร้อย รวมทั้งภาพยนต์ที่จะรับชม แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ห้องชมภาพยนต์ของเรานั้นสมบูรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะถ่ายทอดความสุขของภาพยนต์นั้นๆอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน จากนี้จะเป็นข้อสรุปง่ายๆที่จะบอกเราว่า เรามีห้องชมภาพยนต์ที่สมบูรณ์ดีพร้อมแล้วหรือยัง ซึ่งขอสรุปเป็นข้อๆเพื่อง่ายต่อความเข้าใจไว้ 8 ข้อดังนี้

- Clear dialog:

เมื่อเราติดตั้งระบบ ลำโพงและปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เรามองหาเพื่อบอกว่าเรามีห้องชมภาพยนต์ที่ดีหรือไม่ ข้อสำคัญอันดับแรกๆที่ต้องตรวจสอบคือ เราสามารถรับฟังบทสนทนาในภาพยนต์ได้ชัดเจนหรือไม่ ทุกคำที่ถูกถ่ายทอดเรับฟังได้ขัดเจนหรือไม่นั้นจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในองค์ประกอบที่จำเป็นในการได้มาซึ่งห้องดูหนังที่ดี

- Precise sound localization

สามารถรับฟังและรับรู้ถึงตำแหน่งอย่างชัดเจนของตัวละครต่างๆในภาพยนต์ ตรงตามที่ Sound designer และ filmmaker กำหนดหรือออกแบบไว้หรือไม่ ทุกตำแหน่งของเสียงตัวละครไม่ว่าจะเป็นด้านด้าน ด้านข้างหรือด้านหลังในภาพยนต์นั้นๆตำแหน่งของเสียงณจุดต่างๆจะต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งของภาพที่ปรากฎบนจอภาพยนต์

- Smooth sound movement

อีกทั้งเราจะต้องสามารถได้ยินการเคลื่อนตัวหรือการเตลื่อนที่ของตัวละครบนภาพยนต์นั้นสัมพันธ์การภาพบนจอถูกต้องหรือไม่ และมีการเคลื่อนที่ที่ราบเรียบเสมือนจริงหรือเปล่า

- Spacious surround and Immersion

แต่ในบางครั้งทุกๆเสียงบนภาพยนต์ไม่ได้ถูกออกแบบ หรือได้ถูกออกแบบที่ไม่ต้องการให้ได้ยินตำแหน่งของเสียงบางประเภทที่ชัดเจน เช่นบางเสียงจะถูกออกแบบให้เกิดความรู้สึกที่มีลักษณะของการโอบล้อมของเสียง อย่างเช่นเสียงใน concert hall หรือภาพบรรยากาศในทุ่งหญ้า ที่โล่ง เราต้องรู้สึกถึงเสียงที่เคลื่อไหวรอบๆตัวเรา หรือแม้กระทั่งเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงในบางบทของภาพยนต์ ซึ่งจะแตกต่างกับเสียงหลักบางอย่างที่ต้องการตำแหน่งของเสียงและตำแหน่งของภาพที่ตรงแม่นยำชัดเจน ซึ่งเสียงทั้งสองชนิดมักจะปรากฎหรือถูกบันทึกไว้ในภาพบนต์เกือบทุกเรื่องควบคู่กันไปเสมอ

- Even tonal balance

เราต้องรู้ได้ถึงระดับความดังที่ความถึ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความถี่ต่ำ กลางหรือความถี่สูงทำงานอย่างถูกต้อง ไม่ถูกรบกวนจากสภาพ acoustic ภายในห้องที่ทำให้ความถี่บางความถี่หายหรือลดต่ำลง หรือรวมทั้งบางความถี่มีการเพิ่มขึ้นจากสาเหตุ acoustic ของห้องนั้น (standing wave)

- Full dynamics

เราจะต้องสามารถรับรู้ถึงเสียงเบาที่ระดับต่ำสุดหรือเสียงที่ดังสูงสุดที่ถูกบันทึกไว้ในภาพยนต์ ซึ่งบางครั้งระดับความต่างของเสียงอาจแตกต่างกันถึง 100 db. ซึ่งในสภาพ acoustic ที่ไม่ดีของห้อง บางครั้งจะทำให้เราไม่สามารถได้ยินถึงระดับเสียงเบาๆได้ รวมทั้งห้องที่ออกแบบไม่ดีอาจมีเสียงรบกวนของ background noise มากลบเสียงที่มีระดับความดังต่ำๆ อย่างเช่นเสียงจากระบบปรับอากาศหรือเสียงที่ได้ยินจากภายนอกห้อง

- Transparency

ห้องที่ถูกออกแบบและติดตั้งมาอย่างดี จะทำให้ไม่รู้สึกถึงตำแหน่งที่ตั้งของลำโพงภายในห้องนั้น ไม่ว่าห้องนั้นจะถูกวางระบบไว้ว่าจะเป็น 5.1, 7.2.4, 11.4.6 เราจะรับรู้ถึงเพียงสนามเสียง sound field ของภาพยนต์เท่านั้น

- Every seat a good seat

และทุกหัวข้อทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ห้องที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาอย่างดีและถูกต้อง จะสามารถให้เรารับรู้ได้ในทุกๆตำแหน่งของที่นั่งภายในห้องนั้นๆ ไม่ใช่ว่ามีเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นที่เป็น king seat ทุกตำแหน่งที่นั่งที่สร้างขึ้นจะต้องเป็น king seat ทั้งหมด ซึ่งนั่นจะเป็นการแยกแยะกันระหว่างห้องที่ดีกับห้องที่เยี่ยม ที่ถูกออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้อง

ลองสำรวจสภาพห้องในปัจจุบันดูว่าได้ ลักษณะบุคคลิกถูกต้องครบถ้วนในทั้งหมดทั้ง8 หัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ และขอให้มีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงในห้องโปรดของคุณ... ติดตามบทความ Home Theater & Listening Room Acoustics ทุกวันจันทร์เวลา 08:00น.

Call 

081-869-8200

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page